Regulamin


Regulamin konkursu OZONEE

 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Sklep internetowy OZONEE.PL, działający pod adresem www.ozonee.pl prowadzony jest przez ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. NAFTOWA 5, 65-705 ZIELONA GÓRA, NIP: PL 9291906045, REGON: 368062332. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO , pod numerem 0000691242., („Organizator”).

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, powiązany ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy Facebook. Serwis społecznościowy Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.

3. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zatem w konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na jej terenie.  W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili rozpoczęcia konkursu ukończyły 16 lat, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przedstawienie na każde żądanie Organizatora zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywne własne konto na Facebooku (zwane dalej: Profilem), następnie wykonać zadanie konkursowe  umieszczone na Fanpage’u opisane w § 3 ust. 3 poniżej oraz zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej Zgłoszenie). Przystąpienie do konkursu oznacza akceptacje niniejszego Regulaminu.

5. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: Uczestnikiem).

6. W Konkursie Uczestnik może brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest tworzenie fikcyjnych kont i dokonywanie za ich pośrednictwem zgłoszeń Prac Konkursowych. Niedopuszczalne jest również dokonywanie zgłoszeń Prac Konkursowych w imieniu osób trzecich.

7. Dodatkowo Uczestnik może złożyć dobrowolne oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich podanych wyżej danych osobowych w celach marketingowych i handlowych przez administratora danych Sklep internetowy OZONEE.PL, działający pod adresem www.ozonee.pl , prowadzonego przez ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. NAFTOWA 5, 65-705 ZIELONA GÓRA oraz udostępnianie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany, że podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne oraz o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z aktualnym stamen.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie zgłoszeń niezgodnych z niniejszym Regulaminem, w szczególności:

a) osoby, która bierze udział w Konkursie posługując się kilkoma Profilami na Facebooku;

b) osoby, która bierze udział w Konkursie posługując się Profilem na Facebooku, w którym został podany fikcyjny adres email lub nieprawdziwe lub niepełne imię lub nazwisko danej osoby;

c) osoby prowadzącej działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w wizerunek marki OZONEE

 

 

 

§ 3. Zasady i przebieg konkursu

1. Konkurs trwa od 25.09.2020 do 29.09.2020 do godz. 23:59.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 30.09.2020 o godzinie 14:00 szczegóły dotyczące rozstrzygnięcia konkursu zawarte są w § 4 ust. 6 poniżej.

3. Zadanie konkursowe polega na wklejeniu linku ze strony www.ozonee.pl z kurtką naszego sklepu oraz rozmiarem w komentarzu pod postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/OZONEEpl/

4. Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, stanowić reklamy innych podmiotów, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

5. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców. Zgłoszenia takie mogą być także usunięte przez Organizatora w każdym czasie, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.

6.  Z konkursu wyłączone są karty podarunkowe

7. Konkurs w żadnym wypadku nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U.2016.471 z dnia 2016.04.08).

 

 

 

§ 4. Nagrody

1. Nagrody w konkursie będą dalej nazywane „Nagrodami” (w liczbie pojedynczej „Nagrodą”)

2. Po zakończeniu Konkursu zostanie wyłoniony zwycięzca (dalej: „Zwycięzca/y”), który otrzyma nagrodę z linku wklejonego przez uczestnika pod postem konkursowym ze sklepu www.ozonee.pl (dalej: „Nagroda”).

3. W konkursie przewidziano nagrodzenie jednej osoby.

4. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika w ciągu 30 dni roboczych licząc od daty zakończenia konkursu.

5. Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wygrał już w Konkursie jedną nagrodę, Uczestnik traci prawo do kolejnej nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody w takiej sytuacji innemu Uczestnikowi Konkursu, wybranemu przez Komisję Konkursową.

6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej poprzez komentarz (odpowiedź) do zgłoszenia pod postem konkursowym, wiadomości prywatnej oraz osobnym poście na profilu sklepu następnego dnia po zakończeniu konkursu tj. 04.06.2020r. o godz. 14:00. W terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zwycięzca zobowiązany jest odesłać poprzez wiadomość prywatną na fan page marki OZONEE na Facebooku następujące informacje:

a) imię i nazwisko,

b) numer telefonu kontaktowego,

c) adres uczestnika w Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma być wysłana nagroda.

7. W przypadku niepodania powyższych danych przez zwycięzcę w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od zwycięzcy dodatkowych danych, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.

8. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo wskazania jako zwycięzcy innego Uczestnika Konkursu, który nie wygrał jeszcze nagrody. Nowego zwycięzcę lub wyróżnionego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wybierze Komisja Konkursowa.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku: niepodania danych adresowych, podania błędnych, nieaktualnych lub niepełnych danych adresowych.

10. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska lub pseudonimu jeżeli zostanie Laureatem. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników zostaną zniszczone i nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim.

7. Niniejszy Regulamin jest dostępny stronie internetowej www.ozonee.pl

8. Nagrody nie podlegają zwrotom, zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną.

 

 

 

§ 5. Zastrzeżenia

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem lub niniejszym regulaminem.

2. Wizerunki nagród prezentowanych w materiałach promocyjnych, są użyte wyłącznie w celach poglądowych i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z Profilu w Serwisie Facebook.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu, lub  przerwania jego trwania, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje na Fanpage’u.

5. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania Nagrody Głównej, jeżeli zgłoszenia konkursowe nie będą spełniały jego oczekiwań oraz zakończenia Konkursu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, niespełniających wymogów określonych w Regulaminie lub których prace lub zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie.

 

 

 

§ 6. Klauzula o danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy oraz ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród. Dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Administratora.

2. Dodatkowo Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych dla celów marketingowych oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na rzecz firmy OZONEE, zgodnie z § 2 ust. 5. §

 

 

 

§ 7. Postanowienia Końcowe

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.ozonee.pl

3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje regulamin co wiążę się również z wyrażeniem zgody na publikacje swoich danych osobowych w zakresie niezbędnych do poinformowania o ogłoszeniu zwycięzcy.


Dbamy o Twoją prywatność

Nasz Sklep (znajdujący się pod adresem ozonee.pl) przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, np. adres IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań.

Wyrażam zgodę na korzystanie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych, w tym z plików cookies, dostęp do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywanie oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności).

Niezależnie od tego, masz również prawo odmówić wyrażenia zgody na korzystanie w Internecie ze wspomnianych wyżej technologii, dostępu do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywania oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). W tym celu kliknij: „ NIE WYRAŻAM ZGODY ” bądź dokonaj zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzystasz (w zakresie plików cookies). Więcej informacji dowiesz się ze strony Polityka prywatności i cookies.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel