Regulamin konkursu OZONEE

Regulamin konkursu OZONEE  

 

 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne


1. Organizatorem Konkursu jest Sklep internetowy OZONEE.PL, działający pod adresem www.OZONEE.PL, prowadzony jest przez ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA         UL. NAFTOWA 5, 65-705 ZIELONA GÓRA, NIP: PL 9291906045, REGON: 368062332.         Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez         SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO         , pod numerem 0000691242., („Organizator”).


2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.com, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie. Podmioty te nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do uczestników Konkursu w związku z roszczeniami uczestników opartymi na niniejszym regulaminie


3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).


4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie


1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych muszą być reprezentowane w Konkursie przez swoich przedstawicieli ustawowych, natomiast osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych.


2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.


3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil na Facebooku (zwany dalej: Profilem) oraz wejść na stronę Ozonee.pl na Facebooku znajdującą się pod linkiem https://www.facebook.com/OZONEEpl/ a następnie wykonać zadanie konkursowe opisane w § 3 ust. 2 poniżej oraz zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej Zgłoszenie). Przystąpienie do konkursu oznacza akceptacje niniejszego Regulaminu.


4. Dodatkowo Uczestnik może złożyć dobrowolne oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich podanych wyżej danych osobowych w celach marketingowych i handlowych przez administratora danych Sklep internetowy OZONEE.PL, działający pod adresem www.OZONEE.PL, prowadzonego  przez ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. NAFTOWA 5, 65-705 ZIELONA GÓRA oraz udostępnianie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany, że podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne oraz o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z aktualnym stanem. Wyrażam zgodę, na otrzymywanie od Sklepu internetowego OZONEE.PL, działający pod adresem www.OZONEE.PL, prowadzonego przez ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. NAFTOWA 5, 65-705 ZIELONA GÓRA  w formie e-maila lub sms, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422)


5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie zgłoszeń niezgodnych z niniejszym Regulaminem, w szczególności: a) osoby, która bierze udział w Konkursie posługując się kilkoma Profilami na Facebooku; b) osoby, która bierze udział w Konkursie posługując się Profilem na Facebooku, w którym został podany fikcyjny adres email lub nieprawdziwe lub niepełne imię lub nazwisko danej osoby; c) osoby prowadzącej działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w wizerunek marki OZONEE 6. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: Uczestnikiem).

 

 

 

§ 3. Zasady i przebieg konkursu


1. Konkurs trwa od 04.02.2018 do 05.02.2018 do godz. 23:59. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 06.02.2018, szczegóły dotyczące rozstrzygnięcia konkursu zawarte są w § 3 ust. 7 poniżej.


2. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu przez uczestnika odpowiedzi na pytanie konkursowe dotyczące miejsca w którym nagrano nowa reklamę.  Nagrodę niespodziankę, wygra jedna z osób   które   wskażą   prawidłową odpowiedź, z nich zostanie  wybrany zwycięzca.


3. Każde zgłoszenie konkursowe powinno być opublikowane w komentarzu pod postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/OZONEEpl/


4. Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, stanowić reklamy innych podmiotów, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.


5. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców. Zgłoszenia takie mogą być także usunięte przez Organizatora w każdym czasie, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.


6.  Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wygrał już w Konkursie jedną nagrodę, Uczestnik traci prawo do kolejnej nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody w takiej sytuacji innemu Uczestnikowi Konkursu, wybranemu przez Komisję Konkursową.


7. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej poprzez komentarz (odpowiedź) do zgłoszenia pod postem konkursowym, następnego dnia po zakończeniu konkursu tj. 06.02.2018r. W terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zwycięzca zobowiązany jest odesłać poprzez wiadomość prywatną na fan page marki OZONEE na Facebooku następujące informacje:
a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu kontaktowego,
c) adres uczestnika w Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma być wysłana nagroda.


8. W przypadku niepodania powyższych danych przez zwycięzcę w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca traci prawo do nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od zwycięzcy dodatkowych danych, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.


9. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo wskazania jako zwycięzcy innego Uczestnika Konkursu, który nie wygrał jeszcze nagrody. Nowego zwycięzcę lub wyróżnionego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wybierze Komisja Konkursowa.

 

 

 

§ 4. Nagrody


1. W konkursie przewidziano  jedną nagrodę


2. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika w ciągu 30 dni roboczych licząc od daty zakończenia konkursu.


3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku: niepodania danych adresowych, podania błędnych, nieaktualnych lub niepełnych danych adresowych.  

 

 

 

§ 5. Zastrzeżenia


1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem lub niniejszym regulaminem.


2. Wizerunki nagród prezentowanych w materiałach promocyjnych, są użyte wyłącznie w celach poglądowych.


3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z Profilu w Serwisie Facebook.

 

 

 

§ 6. Klauzula o danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy oraz ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród. Dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Administratora.


2. Dodatkowo Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych dla celów marketingowych oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na rzecz firmy OZONEE, zgodnie z § 2 ust. 5.

 

 

 

§ 7. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie.


2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.


3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora

 

 

 

§ 8. Postanowienia Końcowe


1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.


2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej http://bit.ly/ozonee-konkurs

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dot. cookies. Możesz zmienić lub określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij

pixel