Regulamin karty podarunkowej

Regulamin zamawiania i korzystania z Kart Podarunkowych OZONEE.PL
Dla Klientów indywidualnych

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1.    Wystawca Karty Podarunkowej (Wystawca Karty) – ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Naftowa 5, 65-705 Zielona Góra.

NIP: PL 9291906045

REGON: 368062332

Nr KRS: 0000691242

Nr BDO: 000313244

 

2.    Karta Podarunkowa (Karta elektroniczna) elektroniczna – generowana przez Wystawcę Karty elektroniczna forma bonu wartościowego na okaziciela (mająca postać kodu liczbowego), potwierdzająca  prawo jej Użytkownika do wymiany wartości zgromadzonych na Karcie Podarunkowej na towary w sklepie internetowym OZONEE.PL, o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości Karty. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

3.    Karta Podarunkowa (Karta fizyczna) fizyczna – generowana przez Wystawcę Karty fizyczna forma bonu wartościowego (mająca postać kodu liczbowego), potwierdzająca  prawo jej Użytkownika do wymiany wartości zgromadzonych na Karcie Podarunkowej na towary sprzedawane w sklepie internetowym OZONEE.PL. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

4.    Klient – nabywca Karty Podarunkowej od Wystawcy Karty lub od Partnera.

5.    Użytkownik – każdorazowy okaziciel Karty Podarunkowej.

6.    Wartość Do Wykorzystania – przypisana Karcie Podarunkowej kwota, do wysokości której Użytkownik może nabyć towary oferowane do sprzedaży w Sklepie OZONEE.PL

7.    Sklep OZONEE.PL – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.ozonee.pl   umożliwiający wykorzystanie Karty Podarunkowej WARTOŚCI DO WYKORZYSTANIA na Karcie Podarunkowej.

8.    Transakcja – dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej operacja polegająca na wymianie Karty Podarunkowej na towary poprzez obniżenie wysokości WARTOŚCI DO WYKORZYSTANIA o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika towarów  w Sklepie OZONEE.PL§ 2

1.    Karty Podarunkowe fizyczne i elektroniczne  mają formę numeryczną kodu, będącego elektronicznym nośnikiem WARTOŚCI DO WYKORZYSTANIA.

2.     Karta Podarunkowa elektroniczna służy wyłącznie do realizacji Transakcji.

3.    Karta Podarunkowa elektroniczna jest ważna, tj. podlega wymianie na towary.

4.    Wystawca Karty nie ponosi odpowiedzialności za błędy Klienta przy kreowaniu Karty elektronicznej skutkujące jej dostarczeniem niewłaściwej osobie (np. błędnie podany adres e-mail Użytkownika) lub posiadanie danych do karty przez inne osoby.

5.    Klient będący konsumentem, który zakupił Kartę Podarunkową za pośrednictwem Sklepu ozonee.pl, uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu Karty Podarunkowej elektronicznej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Karty przez Klienta lub przez wskazaną przez Klienta osobę. W celu wykonania uprawnienia odstąpienia od umowy Klient może skorzystać ze wzoru formularza, do którego dostęp można uzyskać z wiadomości e-mail, przesłanej bezpośrednio po zatwierdzeniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą tradycyjną na adres siedziby Wystawcy Karty podarunkowej (tj. na adres: ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Naftowa 5, 65-705 Zielona Góra).
W takim wypadku, dezaktywacja Karty elektronicznej nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych po dniu otrzymania przez Wystawcę Karty wiadomości o odstąpieniu przez Klienta od umowy zakupu Karty elektronicznej.

6.    Odstępując od umowy zakupu Karty elektronicznej Klient gwarantuje, że do czasu dezaktywacji Karty Użytkownik nie skorzysta z Karty. W razie gdyby w okresie między otrzymaniem maila Klienta o odstąpieniu od Umowy a dezaktywacją Karty Użytkownik skorzystał z Karty Podarunkowej, Wystawca Karty będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Klientowi zapłaconej ceny za Kartę Podarunkową w zakresie, w jakim Użytkownik wykorzystał Wartość do Wykorzystania. 

 

§ 3

1.    Wystawca Karty nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności dotyczące zbyt małej WARTOŚCI DO WYKORZYSTANIA w stosunku do cen towarów oferowanych w Sklepie ozonee.pl

2.    Wystawca Karty nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Użytkownika
z Klientem.

§ 4

1.    Kartę Podarunkową elektroniczną może zakupić jedynie Klient zalogowany na swoje konto w Sklepie ozonee.pl. Karta Podarunkowa elektroniczna zostanie przesłana  Użytkownikowi po jej opłaceniu kwotą WARTOŚCI DO WYKORZYSTANIA.

§ 5

1.    Karty Podarunkowe nie mogą być wymieniane na środki pieniężne w całości lub w części.

3.    Użytkownik Karty Podarunkowej może posługiwać się Kartą Podarunkową elektroniczną
aż do wyczerpania WARTOŚCI DO WYKORZYSTANIA.

4.    Wystawca Karty, w celu ochrony interesów Klienta lub Użytkownika Karty Podarunkowej zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania możliwości posługiwania się Kartą Podarunkową na wniosek Klienta lub Użytkownika.  

5.    Użytkownik realizuje Kartę Podarunkową poprzez wpisanie unikalnego kodu Karty Podarunkowej w miejscu jednoznacznie oznaczonym do wykorzystania Kart Podarunkowych - „Karta podarunkowa”. Wartość koszyka zostanie obniżona
o Wartość do Wykorzystania zapisaną w dniu dokonania zakupów na Karcie Podarunkowej. Dokonana Transakcja jest równoznaczna z zakupem i podlega fiskalizacji.

6.    Karta Podarunkowa jest odczytywana wyłącznie w środowisku elektronicznym, tj. każda operacja podlega weryfikacji w zakresie jej dopuszczalności oraz ustalenia WARTOŚCI DO WYKORZYSTANIA wyłącznie w Sklepie ozonee.pl

7.    Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość Transakcji jest niższa niż aktualna Wartość do Wykorzystania.

8.   Korzystanie z Karty Podarunkowej może być łączone z posiadanymi przez Użytkownika kodami rabatowymi w ozonee.pl, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

9.   WARTOŚCI DO WYKORZYSTANIA zgromadzone na Kartach podarunkowych elektronicznych nie podlegają sumowaniu, tj. podczas składania jednego zamówienia można użyć tylko jednej Karty podarunkowej.

13.    Karta Podarunkowa nie pokrywa ewentualnej opłaty spedycyjnej. § 6

1.    W przypadku zniszczenia lub utraty Karty Podarunkowej możliwa jest jej blokada przez Wystawcę Karty, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: sklep@ozonee.pl. Wystawca Karty nie odpowiada za Transakcje dokonane przez okazicieli Karty Podarunkowej przed dokonaniem zgłoszenia. Warunkiem niezbędnym zablokowania Karty Podarunkowej jest podanie przez Użytkownika przypisanego Karcie kodu.

3.    Wystawca Karty ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:

a)    brak odpowiednich środków, tj. WARTOŚCI DO WYKORZYSTANIA na Karcie Podarunkowej w stosunku do ceny zamawianych przez Użytkownika towarów,

b)    wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację Karty Podarunkowej, które powstały z przyczyn niezależnych od Wystawcy Karty. W takim wypadku Wystawca Karty w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych podejmie kroki niezbędne do usunięcia zaistniałych przeszkód w realizacji Karty.  

4.    Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika stanowi ważną Transakcję nawet wówczas, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony, chyba że Karta, pomimo zgłoszenia zablokowania, nie zostanie wcześniej zablokowana przez Wystawcę Karty w terminie określonym w niniejszym Regulaminie.

5.     Zwrot przez Użytkownika towarów nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej jest możliwy na zasadach obowiązujących w sklepie ozonee.pl. Zwrot pieniędzy za zwrócone towary następuje w formie elektronicznej na Kartę Podarunkową w postaci nowej WARTOŚCI DO WYKORZYSTANIA. Zasilenie  Karty Podarunkowej wartością zwróconych Towarów.

6.     W przypadku odstąpienia od Umowy co do Transakcji opłaconych częściowo Kartą Podarunkową, częściowo przelewem/gotówką, zwrot wartości następuje tym samym kanałem jakim został opłacony zakup.

7.     W przypadku odstąpienia od umowy w zakresie części produktów z zamówienia, zwrot wartości następuje proporcjonalnie do wartości i ilości pozycji w pierwotnym zamówieniu.

8.    W przypadku wystąpienia problemów w realizacji Transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej, Użytkownik może zgłosić powyższe Wystawcy Karty za pośrednictwemwiadomości e-mail na adres: sklep@ozonee.pl

9.      Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi elektronicznymi będą rozpatrywane przez Wystawcę Karty w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta lub Użytkownika. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.§ 7

1.    W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

2.    Klient przed wpłatą środków pieniężnych na Kartę Podarunkową, a Użytkownik przed skorzystaniem z Karty, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem
i przestrzegania jego postanowień.

3.    Wystawca Karty zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez podania przyczyny. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klientów, którzy nabyli Kartę przed zmianą Regulaminu.

 

 

Jeśli chcesz kupić kartę podarunkową wejdź na stronę >> KARTA PODARUNKOWA

pixel